คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพข้อต่อความรู้และทักษะของญาติผู้ดูแลและการเคลื่อนไหวของข้อของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอังศุมาลิน พรจันทร์ท้าว (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 52 - 67
2562
01 ม.ค. 2562
30 มิ.ย. 2562
ครบ
ไม่ระบุ