คลังบทความ

รายละเอียด

การรับรู้ความต้องการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและญาติ: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสายฝน มั่งสูงเนิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณปริฉัตร ธีระเดชะชาติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสายชล อมฤตชัชวาล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 หน้า 244 - 253
2564
01 ม.ค. 2564
30 เม.ย. 2564
ครบ
ไม่ระบุ