คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.วีณา เที่ยงธรรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 89 - 103
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ