คลังบทความ

รายละเอียด

การปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณศิริญญา ชุ่มเต็ม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 หน้า 1 - 10
2564
01 ก.ค. 2564
30 ก.ย. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ