คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการส่งต่อการดูแลในการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายต่อความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณสิริกานดา กอแก้ว (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คุณรัตนพร วังคะฮาด (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณปุญญพัฒน์ มีปิ่น (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณยุพา ศรัณยูเศรษฐ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 111 - 12
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ