ทุนวิจัย

รายละเอียด

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
29 ม.ค. 2562
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 129 - 139
ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
ปี
2563