ทุนวิจัย

รายละเอียด

การคิดไตร่ตรองของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนจริยศาสตร์แบบบูรณาการ
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์รัชณีย์ ป้อมทอง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุภาวดี สมจิตต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
29 เม.ย. 2554
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
Proceeding งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอุดมศึกษา : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2554

เรื่อง การคิดไตร่ตรองของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนจริยศาสตร์แบบบูรณาการ
ตีพิมพ์ที่
ตีพิมพ์ใน Proceeding งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอุดมศึกษา : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554
ปี
2554