คลังบทความ

รายละเอียด

ประสบการณ์การจัดการการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากลของผู้บริหารทางการพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณดวงเดือน บุญญศาสตร์พันธุ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 305 - 314
2563
01 พ.ค. 2563
31 ส.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ