ทุนวิจัย

รายละเอียด

สมรรถนะการสอนของอาจารย์พยาบาล และปัญหาการจัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สกาวเดือน ไพบูลย์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2546
ไม่มี
ไม่ระบุ