คลังบทความ

รายละเอียด

The Family Planning's Experiences of Migrant Workers in Thailand: A Qualitative Research

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.นุชนาฏ หวนนากลาง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
International Journal of Caring Sciences ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 หน้า 566 - 572
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ