คลังบทความ

รายละเอียด

ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน: ในมุมมองศาสนาของวัฒนธรรมไทย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สมศรี สุเมธ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.สุภาพร ดาวดี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 10 - 18
2563
01 ม.ค. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ