คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะตนเองต่อความรู้และความมั่นใจในพฤติกรรมการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า ผู้สูงอายุเบาหวานในชมรมผู้สูงอายุวัดปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ปีที่ 66 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2565 หน้า 161-170
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ