ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยจูงใจในการเลือกทำงานในโรงพยาบาลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณพัชนี ธรรมวัฒนานุกูล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณนิตยา คนป้อม (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
30 พ.ค. 2555
ไม่มี
ไม่ระบุ