คลังบทความ

รายละเอียด

ประสิทธิผลของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุดารัตน์ สุวารี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 หน้า 82 - 90
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ