คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์นวพร มามาก (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ณัฐนิชา ศรีละมัย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561 หน้า 11 - 19
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ