คลังบทความ

รายละเอียด

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินและจัดการปัญหาสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะกายภาพบำบัด
ดร.สุดารัตน์ สุวารี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.นันทนา น้ำฝน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณชัชฏาพร พิทักษ์เสถียรกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 หน้า 51 - 66
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ