คลังบทความ

รายละเอียด

การดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด: การสะท้อนความเชื่อเชิงวัฒนธรรม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณนวพร มามาก (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณอรวรรณ ดวงใจ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณรุ่งนภา เขียวชะอ่ำ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 279 – 288
2564
01 ก.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ