คลังบทความ

รายละเอียด

แนวโน้มการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 หน้า 22 - 28
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ