ทุนวิจัย

รายละเอียด

การวิเคราะห์ผลการเตรียมความพร้อมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในการดูแลการคลอดต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของนักศึกษาพยาบาล และผู้คลอด: การวิจัยแบบผสมวิธี
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.สุภาวดี เครือโชติกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
29 พ.ย. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ