คลังบทความ

รายละเอียด

การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: ถอดบทเรียนจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน –ธันวาคม 2561 หน้า 1 - 9
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ