ทุนวิจัย

รายละเอียด

การติดตามประเมินผลด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2548-2550
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ผ่องศรี อิ่มสอน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คุณประเสริฐ จันต๊ะไพร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร
คุณอัจฉราวดี นาคชมจันทร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร

ไม่แสดงข้อมูล
มี
24 มี.ค. 2552
มี
ตีพิมพ์ที่
Proceeding ในงานการประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิจัยทางสุขภาพ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2554
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2554

เรื่อง การติดตามประเมินผล ด้านการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 - 2550
ตีพิมพ์ที่
Proceeding ในงานการประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิจัยทางสุขภาพ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2554
ปี
2554