ทุนวิจัย

รายละเอียด

การเรียนรู้จากงานบริการวิชาการ : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุภาวดี สมจิตต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณพ่อเปโตร ธีรพล กอบวิทยากุล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
31 พ.ค. 2556
มี
ตีพิมพ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2556

ตีพิมพ์ที่
วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2557

เรื่อง การเรียนรู้จากงานบริการวิชาการ : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
ตีพิมพ์ที่
นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
ปี
2556