ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณธรรม 12 ประการ
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
อาจารย์นฤมล ช่องชนิล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
อาจารย์สุดารัตน์ สุวารี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.จงกลณี มาลัย (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
คุณจิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร
คุณณนิตา พิศเพลิน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร
คณะบุคลากร
คุณดวงกมล ยิ้มเยื้อน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร
คุณอภิญญา อยู่ประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
28 เม.ย. 2554
ไม่ระบุ
เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณธรรม 12 ประการ
ตีพิมพ์ที่
ยุติการวิจัย เมื่อ 9 มีนาคม 2559
ปี
2554