คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ณนิตา พิศเพลิน (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 220 - 232
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ