คลังบทความ

รายละเอียด

การใช้สัมพันธภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารกองการพยาบาล ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 หน้า 159 - 171
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ