ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ต่อความผาสุกของกลุ่มนักบวชหญิงสูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
20 พ.ย. 2558
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561 หน้า 67 - 75
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561