ทุนวิจัย

รายละเอียด

การออกแบบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในอนาคต 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2564) [The Curriculum Designing for the Bachelor of Nursing Science Program of Saint Louis College in the future 5 years (B.E.2560 - 2564)]
ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
08 เม.ย. 2559
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
Proceedings การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ตั้งแต่วันที่
16 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
ปี
2563