ทุนวิจัย

รายละเอียด

การทำนายความสามารถในการปรับตัวของผู้ดูแลหลักครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยด้วยโรคเรื้อรังของปัจจัยพลังอำนาจในการดูแลสมาชิก การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วย และการสนับสนุนทางสังคม
ผศ.ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
01 ต.ค. 2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ