คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการจัดการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลเอกชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณวราภรณ์ อัครงามสิริ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564
2564
01 ม.ค. 2564
30 เม.ย. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ