คลังบทความ

รายละเอียด

Factors Affecting the Quality of Life in Children with Epilepsy (ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเด็กโรคลมชัก)

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอาทิตยา แก่นไกร (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ศุภร วงศ์วทัญญู (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 หน้า 15 - 29
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ