คลังบทความ

รายละเอียด

ภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 1 - 8
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ