คลังบทความ

รายละเอียด

การคงอยู่ในงานของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์รัชนี บุญกล่ำ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 97-110
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ