ทุนวิจัย

รายละเอียด

รูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน [Learning Styles of Nursing Students in Private Schools]
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.นันทนา น้ำฝน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สกาวเดือน ไพบูลย์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
23 ก.ค. 2552
ไม่มี
เรื่อง รูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน
ตีพิมพ์ที่
Proceeding งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอุดมศึกษา : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554
ปี
2554