ทุนวิจัย

รายละเอียด

การรับรู้ต่อพัฒนาการในวัยรุ่นของนักเรียนมัธยมต้นโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ดวงทิพย์ สารดีจันทร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
31 พ.ค. 2556
มี
ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่มหาวิทยาลัยโลก ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2557