คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการใช้รูปแบบการสอบ OSCEs เพื่อประเมินทักษะปฏิบัติทางคลินิกด้านการรักษาพยาบาลขั้นต้น ของนักศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
อาจารย์กชกร ธรรมนำศีล (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน –ธันวาคม 2561 หน้า 63 - 75
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ