ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาการจัดการของผู้บริหารทางการพยาบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด- 19
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์รตา ศรีสอาด (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
25 ส.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ