ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยใช้หุ่นจำลอง SIM – MOM ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.สุภาวดี เครือโชติกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
13 มี.ค. 2563
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565 หน้า 1 - 13
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2565