ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยใช้หุ่นจำลอง SIM – MOM ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.สุภาวดี เครือโชติกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
13 มี.ค. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ