คลังบทความ

รายละเอียด

การดูแลสุขภาพแบบภูมิปัญญาไทยด้วยประโยชน์จากกล้วย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 หน้า 20 - 29
2563
01 ม.ค. 2563
30 เม.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ