คลังบทความ

รายละเอียด

Symptom experience, symptom management in patients with heart failure: A literature review

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เขมารดี มาสิงบุญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
proceeding The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 หน้า 54 - 60
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ