คลังบทความ

รายละเอียด

การบริหารจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21: การผลิตบุคลากรสุขภาพสำหรับอนาคต

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะบุคลากร

วารสารระดับชาติที่ผ่านการอนุมัติโดยสภาสถาบัน
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ