คลังบทความ

รายละเอียด

Comparison of Stress Level and Quality of Life in Elderly Who are Living with Chronic Illness in Bangkok and Surabaya

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คุณนิปูตู วูลาน เพอร์นามา สารี (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับนานาชาติ
Proceeding of The 9th International Nursing Conference: (INC 2018) วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 หน้า 101 - 109
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ