คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 (บทที่ 6)

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
ตำรา / หนังสือ / คู่มือ
-
ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ 5: สิงหาคม 2564 จำนวน 500 เล่ม พิมพ์ที่ บริษัท สำนักพิมพ์สุภา จำกัด ISBN 978-616-7741-14-7
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ