ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลการเรียนรู้โดยการใช้สื่อการสอน e-book เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดในวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [The Effect of Learning by Using e-book about Milieu Therapy in Mental Health and Psychiatric Nursing 1 of The Second Nursing Students, Saint Louis College]
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ผ่องศรี อิ่มสอน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.พรทรัพย์ สมิติษเฐียร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
01 ก.พ. 2559
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 50 - 62
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
ปี
2563