คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการให้คําปรึกษาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสําหรับครูโรงเรียนสอนคนตาบอด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.นิราศศิริ โรจนธรรมกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 165 - 178
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ