คลังบทความ

รายละเอียด

แนวโน้มการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายในการพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 หน้า 39 - 46
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ