คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลผู้รับบริการหญิงที่รับการรักษาภาวะการมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณดุษฎี น้อยดี (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.พรรณวิภา บรรณเกียรติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า 324 - 330
2563
01 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ