คลังบทความ

รายละเอียด

Participation in self-care based on the sufficiency economy philosophy among midlife women in Thailand

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ดร.มณี อาภานันทิกุล (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.เพ็ญนภา อุ่นสนิท (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร..ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.อภรชา ลำดับวงศ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.สุภลักษณ์ เชยชม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Health and Social Care in the community Volume 29, Issue 3, May 2021 Pages 756-765
2564
01 พ.ค. 2564
31 พ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ