ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลการเรียนรู้แบบกลับด้านต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะตนเองของนักศึกษาในการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.สุภาวดี เครือโชติกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์กัญญาณี หนูเอียด (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
20 ต.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ