คลังบทความ

รายละเอียด

The Social Cognitive Theory with Diabetes: Discussion

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ผศ.ดร.สมศักดิ์ โทจำปา (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
International Journal of Caring Sciences ปีที่12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 หน้า 1251 - 1254
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ