คลังบทความ

รายละเอียด

ปัญหาและความต้องการ การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จังหวัดนครปฐม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วชิรสารการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 23 - 33
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ